Dočerpání finančních prostředků z OP Rybářství 2014–2020

Ministerstvo zemědělství, Řídící orgán OP Rybářství

OP Rybářství 2014–2020 je v závěrečných letech implementace. Cílem každého programu je jeho dočerpání tak, aby byly plně využity všechny finanční prostředky přidělené ČR. Z tohoto důvodů bude v dubnu 2022 probíhat další příjem žádostí o podporu na opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury v rámci 21. výzvy OP Rybářství 2014–2020. Využijte proto poslední možnosti podání Žádosti o podporu v tomto programu.

Příjem žádostí o podporu opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury proběhne v rámci 21. výzvy v dubnu roku 2022 a formulář žádosti o podporu bude zveřejněn na Portálu farmáře koncem března. V této výzvě bude nad rámec finanční alokace využit zásobník projektů, který bude sloužit k plynulému dočerpání finanční alokace programu. Řídicí orgán OP Rybářství (ŘO) předpokládá, že většina projektů bude zařazena do zásobníku. ŘO vždy zjistí, kolik finančních prostředků se uvolnilo v důsledku ukončených administrací projektů a nižších částek požadovaných v důsledku úspor v porovnání s vydanými Rozhodnutími. Pokud součet těchto částek bude vyšší nebo shodný s částkou, kterou požaduje žadatel uvedený na prvním místě, resp. žadatelé uvedení na prvním a dalších místech v Zásobníku projektů, ŘO žadateli, resp. žadatelům vydá Rozhodnutí (vyjma projektů s výběrovým řízením, tam je žadatel vyzván k realizaci výběrového řízení). Způsobilé výdaje je možné realizovat do 30. 6. 2023 (tzn. je nutné uhradit všechny způsobilé výdaje do tohoto data). Žádost o platbu musí být předložena na příslušný RO SZIF nejpozději do 31. 7. 2023.

Pro připravovanou 21. výzvu OP Rybářství 2014–2020 došlo na základě zjištění Auditního orgánu k úpravě hodnotících kritérií „Efektivnost zvýšení produkce ryb projektem“, „Efektivnost udržení produkce ryb projektem pro střední a velké podniky“ a „Efektivnost udržení produkce ryb projektem pro mikropodniky a malé podniky“. Úprava doplňuje hodnotící kritéria opatření 2.2., záměr a) o odborné posouzení plánu rozvoje chovu ryb u žadatele, jehož žádost o podporu obdržela za hodnotící kritérium efektivnost nula bodů. Žadatel na vyzvání ŘO OP Rybářství doloží plán rozvoje chovu ryb, plán projde odborným posouzením, které projekt buď doporučí k podpoře, nebo doporučí ukončení administrace projektu.

Dále v lednu bude zahájen další příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb na pořízení zařízení na vážení, balení a označování výrobků s 80% podporou. Příjem žádostí bude zahájen dne 3. 1. 2022 od 9:00 a cílem je dočerpání finanční alokace tohoto opatření.

Projekty budou postupně schvalovány až do výše přidělené finanční alokace. První projekt v pořadí, který požadovanou podporou přesáhne přidělenou finanční alokaci, bude posledním projektem, který bude podpořen. Výše podpory pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb je 80 % ze způsobilých výdajů projektu. Všechny Žádosti o podporu budou přijímány plně elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře bez nutnosti osobní přítomnosti žadatele na RO SZIF. Žádost o podporu je již žadatelům zveřejněna na Portálu farmáře. Pravidla byla již zveřejněna dne 24. 7. 2020 jako 3. verze na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz v sekci „Dotace/Operační program Rybářství na období 2014–2020/Priorita Unie 3/3.2. Sledovatelnost produktů“. ŘO upozorňuje, že v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce opatření 3.2. Sledovatelnost produktů nebude brán zřetel na podané žádosti před termínem zahájení příjmu a těmto žádostem bude ukončena administrace po jejich zaregistrování na příslušném RO SZIF. ŘO upozorňuje, že režim zadání zakázky u projektů opatření 3.2. Sledovatelnost produktů, kde jsou žadatelem podniky akvakultury a zpracovatele ryb, je odlišný od klasických investic v opatření 2.2., záměr a). Přímé nákupy lze v opatření 3.2. realizovat, pouze pokud předpokládaná hodnota zakázky je nižší než 500 000 Kč bez DPH (podpora je 80 %).

Pro každý program je dočerpání finančních prostředků důležitým aspektem, a to hlavně z pohledu přidělování finanční alokace pro ČR ze strany Evropské komise na následující programové období (v tomto případě období po roce 2027).

Prosinec 2021 - číslo 48

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: