První sběr dat v akvakultuře úspěšně proběhl a již je spuštěn další

Jiří Dubec, Národní zpravodaj pro akvakulturu, Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Rybářské sdružení ČR na jaře letošního roku úspěšně dokončilo dlouho připravovaný pilotní sběr dat socioekonomických údajů v akvakultuře za roky 2017 a 2018. Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), který byl a je i nadále MZe pověřen přípravou a organizací sběru dat v akvakultuře, bezprostředně připravil další projekt tentokrát za roky 2019 a 2020. Česká republika tímto zesiluje svou vyjednávací pozici o podobě Společné rybářské politiky.

Důležitý milník z hlediska naplnění závazků České republiky vůči EU v otázkách spolupráce na nastavení parametrů Společné rybářské politiky byl naplněn na jaře letošního roku. Rybářské sdružení ČR se zhostilo nelehkého úkolu shromáždit socioekonomická data dle požadavku EU (Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1251 ze dne 12. července 2016, kterým se přijímá víceletý program Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury na období 2017-19. Teď už víme, že také za roky 2020 a 2021. Dodejme, že pro sběr dat roku 2022 a dál, bude platit ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1167 a 2021/1168).

Úspěch prvního šetření spočívá především v tom, že z oslovených rybářských podniků všech produkčních velikostí, se především velké produkční rybářské podniky a několik středních rybářských podniků k dané situaci postavily velmi zodpovědně a požadovaná data dodaly ve velmi vysoké kvalitě. Za tento počin a důvěru patří všem zúčastněným podnikům velký dík! Je potřeba si také uvědomit, že celý sběr probíhal pod vlivem omezujících opatření díky COVID 19, ale Češi jsou prostě šikovný národ a poradili jsme si s tím. Rybářské sdružení ČR potvrdilo svou důvěryhodnost, protože celý projekt měl a bude mít i nadále striktní pravidla, především v ochraně individuálních dat. Sesbíraná data jsou zpracovávána a vyhodnocována anonymně do agregované podoby, bez možnost zpětné identifikace jednotlivých subjektů. Důležitý poznatek a dílčí závěr tedy je, že tento postup se osvědčil a bude uplatňován i v dalších sběrech dat.

Pracovníci ÚZEI nelenili a připravili další projekt financovaný z OP Rybářství opatření 3.1 Shromažďování údajů, tentokrát „Sběr dat v akvakultuře v ČR za rok 2019 a 2020“. Existuje tedy reálný předpoklad, že Česká republika rozšíří časovou řadu výsledků o další dva roky. Čtyřletá řada výsledků 2017, 2018, 2019 a 2020 již představuje solidní analytický základ.

Dovoluji si tedy požádat všechny produkční rybářské podniky, které budou osloveny, aby opětovně zaujaly konstruktivní postoj a data předaly. Bylo by velmi žádoucí a potřebné, aby se výběrový soubor akvakulturních podniků rozšířil o další podniky střední, a především menší velikosti, aby byl výsledný obraz české akvakultury co nejobjektivnější. Za projektový tým ÚZEI předem všem českým akvakulturním podnikům, které se do šetření zapojí, děkuji!

Česká republika se připravuje v druhé polovině 2022 na předsednictví Evropské Unie. Pokud se vše z hlediska termínů podaří, tak druhý sběr dat by mohl být dokončen ještě v první polovině příštího roku. A to dává skutečně reálný předpoklad pro to, aby se pozice České republiky z hlediska zapojení do diskusí o podobě Společné rybářské politiky stala silnou a podepřenou reálnými a hodnověrnými údaji. A o to především jde.

Září 2021 - číslo 47

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: