Podzimní příjem žádostí z OP Rybářství 2014 – 2020 proběhne v říjnu tohoto roku

V říjnu 2020 proběhne příjem žádostí v rámci 18. výzvy OP Rybářství 2014 - 2020. Spolu s 18. výzvou proběhne příjem žádostí v opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby (vysazování úhoře říčního). Novinkou bude příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb.

V 18. výzvě budou moci žadatelé v říjnu 2020 předkládat žádosti o podporu na projekty v opatření 2.1 Inovace, opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury, opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním a opatření 5.3. Investice do zpracování produktů. V této výzvě bude nad rámec finanční alokace využit zásobník projektů v opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury, opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním a opatření 5.3. Investice do zpracování produktů. Do zásobníku budou zařazeny všechny nedoporučené projekty v pořadí žadatelů pro jednotlivá opatření/záměry – nejdříve podle dosaženého bodového ohodnocení sestupně a následně podle dalších kritérií, uvedených v hodnotících kritériích ve Specifické části Pravidel. Po uvolnění finanční alokace, která vznikne na základě úspor (např. ukončením administrace některých projektů ze strany žadatele, proplacením nižší částky, než částky ve vydaném Rozhodnutí), budou vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace po kontrole oprávněnosti přímého nákupu či po kontrole výběrového řízení. U opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby (vysazování úhoře říčního) bude prodloužena lhůta na realizaci způsobilých výdajů na 36 měsíců od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Novinkou je příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb. Příjem žádostí v tomto opatření bude zahájen ve stejném termínu jako 18. výzva OP Rybářství 2014 – 2020. Projekty budou postupně schvalovány až do výše přidělené finanční alokace. První projekt v pořadí, který požadovanou podporou přesáhne přidělenou finanční alokaci, bude posledním projektem, který bude podpořen. Výše podpory pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb bude 80 % ze způsobilých výdajů projektu. Pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb budou doplněny do Pravidel pro žadatele a příjemce způsobilé výdaje: pořízení zařízení na vážení, pořízení zařízení na balení výrobku a pořízení zařízení na označování výrobků. Zároveň tyto výdaje budou odstraněny z opatření 5.3. Investice do zpracování produktů. Všechny Žádosti o podporu budou přijímány plně elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře bez nutnosti osobní přítomnosti žadatele na RO SZIF. Žádost o podporu bude žadatelům zveřejněna na Portálu farmáře minimálně jeden týden před zahájením příjmu. Pravidla budou zveřejněna minimálně 8 týdnů před zahájením příjmu na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www. eagri.cz v sekci „Dotace / Operační program Rybářství na období 2014 – 2020 / Priority Unie“.

Červen 2020 - číslo 42

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: