Šestnáctá výzva OP Rybářství 2014–2020 bude spuštěna v říjnu tohoto roku

8. října 2019 v 9.00 začíná příjem žádostí v 16. výzvě OP Rybářství 2014–2020. Ministerstvo zemědělství rozdělí mezi žadatele až 130 milionů korun. 

Vrámci této říjnové výzvy budou moci žadatelé předkládat žádosti o podporu na projekty v opatření 2.1. Inovace, kde byly nově zařazeny akvaponie mezi způsobilé výdaje. Žádosti o podporu lze také podávat v opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury, u kterého byl přidán solární aerátor a dmychadlové soustrojí včetně rozvodů a aeračních elementů mezi způsobilé výdaje. V opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním došlo také k doplnění Pravidel. Byla vložena nová povinná příloha vyžadující dokumentaci, ze které bude patrné, že objekt, ve kterém se daná technologie (projekt) nachází, má stanoven účel užití vyhovující chovu ryb v recirkulačních systémech. Posledním je opatření 5.3. Investice do zpracování produktů, kde došlo pouze k formálním změnám. Spolu s 16. výzvou proběhne příjem žádostí v opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby (vysazování úhoře říčního). 

Od 1. listopadu 2019 budou platná a účinná nová Pravidla pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení OP Rybářství 20142020 (3. verze). Pravidla byla upravena v souladu s metodickým stanoviskem č. 1 a č. 2, které vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek. Jednalo se úpravu finančních oprav pro chybně provedené výběrové nebo zadávací řízení (Evropská komise vydala dne 14. května 2019 Rozhodnutí komise C(2019) 3452, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav). Další úpravou je navýšení limitů na přímé nákupy pro podniky na 2 mil. Kč bez DPH v případě zakázek na dodávky a služby a na 6 mil. Kč bez DPH v případě zakázek na stavební práce. U veřejnoprávních subjektů (např. vysoké školy, ministerstva) byl limit na přímé nákupy zvýšen na 500 tis. Kč bez DPH.

Příjem žádostí bude zahájen 8. října 2019 od 9.00 hodin a ukončen 29. října 2019 v 18.00 hodin. Všechny Žádosti o podporu budou přijímány plně elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře. Žádost o podporu je již zveřejněna na Portálu farmáře. Pravidla jsou zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz

Září 2019 - číslo 39

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: