Návrh nařízení vlády o minimálních zůstatkových průtocích by mohl produkčnímu rybářství způsobit značné potíže

 

Jak zaznělo na březnovém Plenárním zasedání Rybářského sdružení ČR, Ministerstvo životního prostředí poslalo do mezirezortního připomínkového řízení na začátku roku návrh nařízení vlády, kterým stanovuje způsob a kritéria minimálního zůstatkového průtoku (dále jen MZP), a to bez předchozího projednání záměru s dotčenými uživateli povrchových vod, správci povodí a vodních toků počínaje a produkčními rybáři či provozovateli MVE konče. Předkládaný návrh by měl nahradit stávající ministerský metodický pokyn, který využívají vodoprávní úřady při povolování nakládání s vodami a stanovení MZP pro různé účely jejich využívání. Jak popsal situaci ředitel sdružení, RNDr. Michal Kratochvíl, Ph.D., navržený materiál zásadním způsobem ovlivňuje stanovení MZP vodoprávním úřadem prakticky bez možnosti významnějších úprav jinak než podle navrženého algoritmu, který plošně zpřísňuje MZP ve vydávaných povoleních k nakládání s vodami. Území ČR je v návrhu rozděleno na čtyři hlavní oblasti s různými koeficienty a časově na dvě období, na hlavní sezónu v období květen-leden a na jarní období (únor-duben).

Ředitel sdružení zdůraznil, že předložený ministerský návrh jde proti obecnému principu zadržování vody v krajině, zpomalení odtoku vody z území a je také kontraproduktivní při snaze budování vodohospodářských zařízení. V případě jeho přijetí ve stávající podobě lze také očekávat negativní dopad na ekologickou funkci stojatých útvarů povrchových vod, především rybníků, kde může neuváženým, striktně stanoveným MZP bez možnosti zohlednění specifických místních podmínek, charakteru nakládání s vodami a ekologické funkce vodoprávním úřadem dojít k oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce s negativním dopadem na biotu na něj vázanou, o ohrožení rybích obsádek v období sucha ani nemluvě. Navrhované nařízení vlády totiž nerespektuje ani obecný princip, že při napuštěné zdrži a běžném užívání rybníka pro chov ryb, který nemá funkci nadlepšování průtoku pod vodním dílem v období sucha, je vypouštěné množství vody rovno okamžitému přítoku. To samé platí pro rybí sádky a další rybochovné objekty, kde by striktním dodržováním MZP v období bez dostatečného množství přitékající vody došlo k praktickému vypouštění a hospodářským ztrátám na rybách.

Proti tomuto velmi kontroverznímu návrhu Ministerstva životního prostředí bylo podáno mnoho nesouhlasných zásadních připomínek vzešlých z jednotlivých ministerstev, krajských úřadů, profesních asociací a dalších uživatelů vod.

Březen 2018 - Číslo 33

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: