Obor Rybářství a hydrobiologie na MENDELU.

Tradice od roku 1949

 

V roce 2019 slaví výuka rybářství v Brně sedmdesát let svého trvání. Ve školním roce 1949/50 byla na podzim zahájena výuka specializačního studia. V té době se jednalo o jednoleté nadstavbové studium, které absolvovalo 9 zájemců, z toho 5 lesních inženýrů, 2 zemědělští inženýři, 1 veterinář a 1 přírodovědec. Od školního roku 1950/51 byla zahájena výuka rybářské specializace, která se stala na řadu let organickou součástí denního studia zootechnického oboru. Studijní plán specializačního studia byl diferencován od 3. ročníku a potřebný časový prostor pro zařazení rybářských disciplín byl získán zařazením předmětu Speciální zootechnika, který nahrazoval výuku jednotlivých chovů hospodářských zvířat. Při vzniku specializačního studia byl počet a rozsah rybářských předmětů přizpůsoben stavu pedagogů na katedře. Do školního roku 1953/54 zahrnoval učební plán 7 odborných předmětů a na jejich garanci a výuce se podílelo 6 externistů. Významným přínosem pro rozvoj pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti bylo přičlenění Biologické stanice v Lednici na Moravě ke katedře a přijetí dvou hydrobiologů. Tato skutečnost umožnila rozšíření učebního plánu specializace o předměty hydrobiologického zaměření a snížila podíl externí výuky. S postupným rozvojem a specializací rybářské výroby byl v 60. a 70. letech rozšířen učební plán rybářské o nové předměty. Počet zájemců přijímaných do rybářské specializace závisel při dřívějším systému rozmisťovacího řízení na možnostech uplatnění specialistů v praxi. Zpočátku se přijímalo 10-12 studentů, ale od začátku 60. let se po dohodě s „odběrateli“ absolventů ustálil počet na šesti absolventech pro potřeby českých zemí a dvou pro Slovenské rybářství. Tento stav trval až do 80. let. Rybářská specializace se rozvíjela samostatným studijním plánem od 3. ročníku pětiletého studia zootechniky na agronomické fakultě až do novely zákona o vysokých školách, která rozdělila vysokoškolské studium do tří stupňů. 

V roce 2001 byl na MZLU v Brně (po roce 1989 se z Vysoké školy zemědělské stala Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně) akreditován v rámci magisterského studia obor Rybářství a hydrobiologie, navazující na bakalářský stupeň zootechnického oboru. Původně t říletá rybářská specializace se tak musela vejít do dvouletého studia, což sebou přineslo úpravu sylabů p ředmětů a zkrácení doby na zpracování diplomových prací. Další změna přišla v roce 2005, kdy v rámci restrukturalizace fakulty došlo ke spojení ústavu Rybářství a hydrobiologie s ústavem Zoologie a včelařství, ze samostatného ústavu se stalo oddělení. I univerzity změnila název (v roce 2010) - z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně se stala Mendelova univerzita v Brně. Průlomovým rokem z hlediska rozvoje oboru Rybářství a hydrobiologie na MENDELU se stal rok 2013, kdy došlo k přestěhování obou součástí oddělení (brněnské i lednické) do nového pavilonu M. Oddělení tak získalo především rozsáhlé experimentální prostory, nové laboratoře i výukové učebny, a to včetně skleníku na střeše pavilonu. Zároveň po období určitého útlumu činnosti lednického oddělení došlo s konečnou platností k opuštění prostor v Lednici na Moravě.

V roce 2019 oslaví výuka rybářství sedmdesát let své existence. Za dobu trvání této specializované výuky rybářství v Brně ji absolvovalo 454 studentů denního studia (z toho 30 zahraničních), 48 posluchačů studia při zaměstnání, postgraduální studium (dříve aspirantura, dnes doktorandské studium) na oddělení úspěšně ukončilo více než 50 studentů (z toho 8 ze zahraničí). Za 70 let existence výuky katedra, následně ústav a konečně oddělení několikrát změnila svůj název, počet pracovníků, strukturu i pavilon. Významným pro uznání odborné úrovně rybářství v Brně byl rok 2007, kdy byla udělena jako první univerzitě v ČR akreditace pro habilitační a profesorské řízení pro obor Rybářství. Došlo tak k obnovení této profesury navazující na rok 1948, kdy byla na naší univerzitě zřízena profesura rybářství a hydrobiologie reprezentova
ná prof. Borisem Kostomarovem. Dlouholetá tradice specializovaného studia na zootechnickém oboru AF (rybářská specializace ze všech původních specializací jako jediná doposud existuje) a samostatném oboru, vysoká odborná úroveň a profesní zdatnost absolventů, jejich uplatnění ve všech oblastech našeho rybářství včetně státní správy, i vývoj struktury výuky, vytvářejí předpoklady pro další úspěšný rozvoj a perspektivu studia rybářství v Brně. V současnosti je základem výuky oboru Rybářství a hydrobiologie 14 povinných předmětů doplněných několika předměty povinně volitelnými, osmitýdenní praxí v předních rybářských podnicích v ČR a Slovensku, terénní cvičení a praktická výuka jednotlivých předmětů, včetně využití externistů a zpracování diplomové práce. Samozřejmostí je zapojení studentů do odborné práce a výzkumných projektů oddělení. Pro další roky je již akreditována v rámci bakalářského stupně studia zootechniky od 3. semestru výuka rybářské specializace a probíhá akreditace samostatného programu navazujícího magisterského studia Rybářství a hydrobiologie. Tato koncepce umožní rozšíření studia rybářství na Mendelově univerzitě v Brně na 8 semestrů, resp. 2+2 roky pregraduálního studia. Jsou zařazeny nové předměty, upraveny stávající, k rozšíření vedle praktické výuky došlo u předmětů podporujících samostatnou odbornou práci.

Vedle specializačních předmětů zajišťuje oddělení výuku pro studenty agronomické fakulty z oborů technologie potravin, agroekologie, zootechnika, všeobecné zemědělství a General Agriculture nebo lesnickou a dřevařskou fakultu. Kromě výuky se pracovníci a doktorandi oddělení podílejí na řešení řady výzkumných projektů, ale to je na delší text. S rozsahem práce našeho oddělení včetně zázemí se mohou seznámit účastníci konference „70 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně“. Další informace jsou dostupné na www.rybarstvi.eu.

Červen 2019 - číslo 38

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: