Mezinárodní konference Vliv vlka obecného a vydry říční na přírodu a hospodaření v krajině

Zástupce Rybářského sdružení ČR vystoupil na mezinárodní konferenci Vliv vlka obecného a vydry říční na přírodu a hospodaření v krajině s příspěvkem „Přehled o výskytu vydry říční u členů Rybářského sdružení ČR v letech 2014-2018“. V příspěvku mimo jiné zaznělo, že škody způsobené vydrou na obsádkách ryb výrazně stoupají jak v produkčním rybářství, tak i v rybářských revírech. V produkčním rybářství představují náhrady pouze 18-38 % celkově způsobených škod, v rybářských revírech pak škody způsobené tímto živočichem nejsou kompenzovány vůbec. V diskuzi k možnému řešení stávající problematiky těchto chráněných druhů produkční a sportovní rybáři společně s myslivci dlouhodobě uplatňují stejné požadavky, a to především stanovit horní limit počtu jedinců vydry říční i vlka obecného na našem území, která bude únosná jak pro udržení stabilní populace obou druhů, tak i z hlediska výše škod, jež tyto dva konfliktní druhy páchají. Z pohledu v krajině hospodařících subjektů je již tato hranice u obou živočichů překročena a je nezbytné stanovit početní stavy, podmínky odlovu a lokality, na kterých budou oba predátoři akceptováni a na kterých ne. Současná populace vydry v ČR je odhadována na 5-6 tis. jedinců, u vlka činí populace kolem jednoho sta jedinců, a i nadále narůstá.

Březen 2020 - číslo 41

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: