Jak vysycháme – aneb, opravdu „kazí rybníky hydrologickou bilanci“?

Jan Pokorný, Petra Hesslerová, ENKI, o.p.s.,Třeboň

Prožili jsme další suchý rok. Zvyšuje se počet tropických dnů. Meteorologové vysvětlují sucho tlakovou výší, která se vytvořila nad Evropou a rozpouští se v ní fronty postupující od Atlantiku. Klimatologové ve svých modelech předpovídají pokračování sucha a vzestup průměrné teploty i v dalších letech a volají po snižování emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů, aby nevzrůstal skleníkový efekt.

Je pozoruhodné, že doporučení Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) pro politiky se zaměřuje pouze na snižování emisí skleníkových plynů a nezmiňuje, jak zvyšujeme teploty odvodněním, odstraněním vegetace. Evidentní funkci vody a vegetace v distribuci sluneční energie a oběhu vody lze přitom snadno demonstrovat. Nevíme ovšem jak ukázat, že zvýšené koncentrace oxidu uhličitého a metanu jsou příčinou dramatického nárůstu letních teplot, poklesu dešťových srážek a celkového vysychání krajiny. Naproti lze snadno ukázat, jak odvodnění a odlesnění vedou k nárůstu teplot a vysychání a jak hospodařením s vodou a vegetací v krajině a ve městech zásadním způsobem ovlivňujeme místní klima. Pokud odvodňujeme v globálním měřítku, a to se děje, potom už se nejedná o klima místní či regionální, ale o klima globální. V průběhu tisíců let mnohé předchozí civilizace vysychaly, i když nespalovaly fosilní paliva. Tyto civilizace se ovšem rozvíjely postupně v různých částech světa. Lidstvo dnes obhospodařuje všechna obyvatelná území. Na severní polokouli je klimatická změna patrnější nežli na jižní polokouli, severní polokoule má větší plochu kontinentů (40 %), nežli polokoule jižní.

Lesy a rybníky vypařují vodu a tudíž kazí vodní bilanci?

Je známo, že z rybníků, lesů a mokřadů obecně se vypařuje voda. Logicky uvažováno: suché sklizené pole a vydlážděná plocha neztrácejí vodu výparem, zatímco les, mokřad a zejména vodní plocha vypařují evidentně vodu a proto zhoršují vodní bilanci. S takovou argumentací se setkáme v médiích, na odborných konferencích i při jednání Poradního sboru Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR (schválena vládou ČR v červenci 2017). Výpar vody porosty je považován velmi často za „nutné zlo“, za „nedokonalost přírody“, kdy rostliny otevírají průduchy, aby přijímaly oxid uhličitý, a přitom jim utíká voda. Zemědělský výzkum se proto zaměřuje na rostliny, které spotřebovávají co nejméně vody, tedy na rostliny s co nejnižším transpiračním koeficientem (Pokorný 2019). V tomto příspěvku se snažíme vysvětlit, že naše logika nás může klamat. Ukážeme, že vysychání se děje právě prostřednictvím odvodněných, suchých ploch, které se přehřívají, a ukážeme, že evapotranspirace je perfektní systém vyrovnávání teplot a navíc přitahuje vodu.

Vzestupné proudění vzduchu z ohřátých ploch

Sluneční záření dosahující za jasného dne intenzity 1000 W.m2 ohřívá povrch odvodněné plochy až na 60 oC. Od přehřáté plochy se ohřívá vzduch a stoupá vzhůru. Tohoto vzestupného turbulentního proudění využívají ptáci, znají je dobře rogalisté a piloti malých i velkých letadel. Vzduch o teplotě 40 oC a relativní vlhkosti 20 % obsahuje 10 g vody v m3 ve formě vodní páry. I při velmi pomalém vzestupném proudění 0,1m/s, vystoupá za jednu hodinu nad 1m2 do atmosféry 360 m3 ohřátého vzduchu, který odnesl 3,6 kg vody. Je známo, že vzestupné proudění vzduchu z ohřátých ploch dosahuje běžně rychlosti několika metrů za sekundu; za hodinu potom vystoupá „se suchým“ ohřátým vzduchem vysoko do atmosféry 36 kg vody. Ohřáté plochy potom „nasávají“ vzduch z okolí, tedy ze sousedního lesa, mokřadu rybníka a teplý vzduch tak intenzivně vysouší okolí.

Odborným jazykem řečeno: na suchých odvodněných plochách se většina sluneční energie spotřebovává na ohřev povrchu, ohřátý povrch se ochlazuje vzduchem a ohřátý vzduch stoupá turbulentním pohybem vzhůru (zjevné teplo, pocitové teplo, sensible heat). Do zjevného tepla tak přechází za slunného letního dne několik set wattů na metru čtverečném (Brom, Pokorný 2017).

Vodní plocha a vegetace zásobená vodou se ochlazují výparem vody.

Samotný les, mokřad, rybník vypařuje pouze několik mm vody za den, tedy pouze několik litrů vody z m2, do vodní páry se tak váže za den několik kWh sluneční energie; několik stovek wattů se spotřebovává na výpar vody z 1 m2. Sluneční energie se váže do vodní páry a tou je vzduch téměř nasycen a stoupá pomalu vzhůru, protože povrch korun lesních stromů, mokřadu a vodní hladiny je chladný, nevytváří se na nich zjevné teplo, které by pohánělo vzestupný proud. Vzduch nasycený vodní párou stoupá pomalu vzhůru a brzy dosahuje rosného bodu, tvoří se místní odpolední/večerní srážky, část vypařené vody se tak vrací. Při srážení (kondenzaci) vodní páry na vodu kapalnou klesne tlak vzduchu (odpařením 1 litru vody kapalné vznikne na 1200 litrů vodní páry a naopak). Po kondenzaci vodní páry poklesne tlak a nasává se vzduch z okolí. Pokud je tento krátký oběh vody zachován na velkých plochách, přichází na pevninu snadno proudění od oceánů

Rozsáhlé lesní porosty a vlhká krajina obecně přitahují vodu

Je známým faktem, že na rozsáhlých zalesněných plochách prší  i hluboko v kontinentech (Amazonie, Kongo, Sibiř), tam kde les chybí, ustávají srážky několik set km od pobřeží. Evropa ztrácí lesy a trvalou vlhkou vegetaci, lesy ztrácí i Sibiř. Teorie biotické pumpy vysvětluje mechanismus, kterým lesy vodu přitahují a „pumpují“ atmosférickým prouděním z oceánu na pevninu. Pevnina je v tom případě p říjemcem/akceptorem dešťových srážek a oceán jejich donorem. Teorie biotické pumpy též vysvětluje, jak se s odlesněním a odvodňováním krajiny obrací proudění mezi oceánem a pevninou – pevnina se přehřívá a chladnější oceán s vyšší evaporací přitahuje vodu (akceptor) a vysušuje pevninu (Makarieva et al. 2009). Opakujeme tak chybu četných historických civilizací, které vyschly, aniž spalovaly uhlí a jiná fosilní paliva.

Pozorované ztráty vody v krajině musíme hledat právě v popsaném vzestupném proudění ohřátého vzduchu stoupajícího z přehřátých ploch. Roční průměry dešťových srážek se statisticky mění málo, podobně i odtok vody v řekách. Srážkově odtokové poměry se příliš nemění, přesto vysycháme, příčinu je nutno hledat v tzv. atmosférických řekách, tedy ve změnách proudění ohřátého vzduchu, který v letních dnech, kdy ohřátý vzduch nepozorovaně odnáší násobně více vody, nežli ji měříme v tocích. Zde by pomohla spolupráce s leteckými meteorology. 

Podle teorie Biotické pumpy záleží dodávka vody z oceánu na pevninu na stavu vegetačního pokryvu. Evoluce vyřešila dva zásadní a obtížné problémy: jak dopravit atmosférickou vlhkost daleko do vnitra pevniny a jak tento transport setrvale udržet.

Les má vysokou pokryvnost listoví (listová plocha nad jedním metrem čtverečním) a má proto i vysokou evapotranspiraci (transpirace + evaporace z povrchu), která může být vyšší nežli evaporace z povrchu oceánu.

Následkem intenzivní evapotranspirace obsahuje vzduch nad lesem vysoký obsah vodní páry, která v noci kondenzuje, jak vlhký vzduch adiabaticky (bez výměny tepla s okolím) stoupá vzhůru. Při kondenzaci vodní páry na vodu kapalnou klesá tlak vzduchu nad lesem. Například objem 22 400 ml vodní páry se při kondenzaci na vodu zmenší na 18 ml, voda ve stavu vodní páry má tedy více než 1000x vyšší objem nežli stejné množství vody v kapalném stavu (Avogadrův zákon). Pokles tlaku vzduchu má za následek vzestup vzduchu vzhůru nad les.

Vzniká tak horizontální gradient tlaku, neboli díky sníženému tlaku vzduchu se nasává vzduch horizontálně z okolí, za určitých okolností se může nasávat vzduch z oceánů. Vlhký vzduch z oceánu zrychluje kondenzaci vodní páry nad lesem, což zesiluje transport vodní páry z oceánu na pevninu. Vzduch zbavený určitého množství vodní páry se vrací zpět nad oceán ve vyšší vrstvě atmosféry, nežli je proud vlhkého vzduchu z oceánu. Neboli vlhký vzduch přicházející z oceánu proudí v nižší vrstvě atmosféry nežli vzduch zbavený vlhkosti, který odchází k oceánu a uzavírá tak cyklus transportu vody z oceánu na pevninu (obr. 2).

Odlesňováním se ovšem tento transport narušuje. Odlesněná a odvodněná krajina se přehřívá.

Krajinný pokryv určuje distribuci slunečního záření a tím i povrchovou teplotu

Příklad z tropů Jezero Naivasha v Keni (cca 140 km2, nadmořská výška 1880 m) je Ramsarskou lokalitou. Jezero je důležitým zdrojem vody a ryb a poskytuje obživu několika milionům obyvatel, v litorálu a jezera jsou rezervace původní zvěře. V souvislosti s odlesňováním komplexu Mau Forest v horní části povodí jezera, došlo ke změně režimu srážek, dříve pravidelná střídání období dešťů a období sucha jsou nepravidelná, přicházejí dlouhá období beze srážek vystřídaná povodněmi.

Správcové jezera si kladli otázku, zda rozsáhlé porosty šáchoru (Papyrus) svoji evapotranspirací neokrádají jezero o vodu. Uvádíme příklady ze studie, kterou jsme v této oblasti dělali před několika lety (Pacini et al. 2017). Je pozoruhodné, že v posledních dekádách se zvyšují extrémy teplot v okolí jezera a snižují se noční teploty. Vysvětlujeme si to ztrátou vody následkem nadměrné pastvy a přeměny litorálu na zemědělská pole – v noci se zvýšilo vyzařování tepla vůči chladné obloze. V padesátých a šedesátých letech 20. století nebylo jezero teplotně stratifikováno, poslední dobou je teplotní stratifikace běžná. Netlumila dříve vysoká vzdušná vlhkost příkon přímého slunečního záření? 

 

 

Obr. 1: Vysychání krajiny následkem odvodněných ploch, které se přehřívají. Ohřátý vzduch o nízké relativní vlhkosti stoupá vzhůru, nedosahuje rosného bodu a je odnášen do oceánu. Vzduch o teplotě 40 oC a relativní vlhkosti 20 % obsahuje 10 g vody ve formě vodní páry. Za hodinu vytlačí vzestupné turbulentní proudění nad m2 do atmosféry řádově tisíce m3 metrů vzduchu a s tím i desítky kg vody


Obr. 2: Oběh vody mezi pevninou a oceánem poháněný sluneční energií prostřednictvím výparu a kondenzace vodní páry (podle Makarieva et al. 2009). Intenzivní výpar nad lesními porosty → zvýšená kondenzace → snížení tlaku → pokles vertikálního tlakového gradientu → pohyb vzduchu mimo lesy → nasátí vzduchu od oceánů Vzduch od oceánů je vlhký → podpora procesů biotické pumpy Po vypadnutí srážky → suchý vzduch se vrací zpět nad oceány


Obr. 3a: Les a krajina s dostatkem vody v soutěži s oceánem vítězí (přitahuje vodu, nahoře vlevo). V tomto případě je les oblastí příjemce (akceptor), protože vlhký vzduch přijímá, a oceán je oblastí poskytovatele (donor), protože vlhký vzduch dodává. Pokud krajinu odlesníme a odvodníme, probíhá kondenzace vodní páry převážně nad oceánem. Oceán tak odebírá („krade”) vodu kontinentu. To je mechanismus dlouhodobého vysychání oblastí, které člověk zbavil vegetace a vody. V určitém stavu přehřívání se převažující proudění vzduchu otočilo a krajina se vysouší (obrázek nahoře vpravo). 


Obr. 3b: Převažující výpar nad kontinentem (příjemce) zajišťuje převažující proudění vlhkého vzduchu od oceánu (dárce). Odvodněná a přehřátá krajina se stává dárcem vody pro oceán (obrázek vlevo dole).


Obr. 4: Termovizní obrázek okolí Třeboně pořízený v letním slunném dnu ukazuje rozložení povrchových teplot různého krajinného pokryvu. Hladina vody a mokřady mají povrchovou teplotu do 24 oC, zralé plodiny, posečená louka mají povrchovou teplotu okolo 30 oC. Asfaltový povrch má teplotu okolo 35 oC. (Pokorný et al. 2017) Obr. 5: Pohled na pobřeží jezera s akáciovým lesíkem. Písek (holá zem) má povrchovou teplotu 60 oC, akácie na obzoru 23 oC.


Obr. 6: V porostu akácií je teplota okolo 20 oC. Stromy snižují svojí evapotranspirací teplotu o 40 oC ve srovnání s osluněným pískem. 


Obr. 7: Porost šáchoru (Cyperus papyrus, šáchor papírodárný) v jezeru Victoria má za slunného dne teplotu okolo 23 oC. Teplota celého pobřežního porostu a hladiny vody je velmi vyrovnaná v rozsahu 22–24 oC. Takový porost, podobně jako rákosina v našich podmínkách tlumí vzestupné proudění ohřátého vzduchu. Mlhy nad porosty a nad vodní hladinou snižují příkon slunečního záření


Závěry

Výpar vody z vodní hladiny a výdej vody porosty (evapotranspirace) představují dokonalý způsob vyrovnávání teplot v krajině. Rozlehlé lesní porosty a mokřady mají dostatek srážek i několik tisíc km od oceánů, hluboko ve vnitrozemí. Zachovalé lesní porosty a mokřadní plochy zprostředkovávají výparem vody proudění vlhkého vzduchu z oceánů. Mechanismus „přitahování vody“ z oceánů vysvětluje teorie biotické pumpy. Předchozí civilizace vysychaly a nespalovaly fosilní paliva. Odlesnění a odvodnění krajiny vede k jejímu přehřívání. Odvodněná krajina se nechladí výparem vody. 

Vzestupný proud vzduchu ohřátého od vysušených ploch odnáší vodní páru vysoko do atmosféry a voda se nevrací ve formě mlhy, rosy a drobných srážek. Pokud jsou odvodněny rozsáhlé plochy kontinentů, obrací se směr proudění vzduchu směrem k oceánu a ohřátý vzduch odnáší vodní páru z pevniny. Takové vysoušení není zaznamenáno monitoringem srážkově odtokových poměrů. Podmínkou setrvalého hospodaření v krajině je její dostatečné ochlazování výparem vody ve vegetační sezóně. Vyrovnávají se tak teploty mezi místy i v čase. Sluneční energie je využita k produkci rostlin a současně k ochlazování. Podle IPCC hodnota radiačního zesílení (zvýšení skleníkového efektu od roku 1750 do současné doby) je 1–3 W.m-2. Voda a vegetace převádějí do výparného tepla několik set W.m-2, fotosyntézou se váže do biomasy několik až 10 W.m-2. Přesnost měření slunečního záření je nižší než 1 %. Hodnota radiačního zesílení způsobeného nárůstem koncentrace skleníkových plynů byla vypočtena, je příliš nízká, aby ji šlo změřit.

Literatura

Brom, J. and Pokorný, J. (2017). Hydrologie mokřadů, vodní cyklus a klima. In: Čížková, H., Vlasáková, L. and Květ, J. (eds), 2017. Mokřady: Ekologie, ochrana a udržitelné využívání. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice. Str. 313–332, ISBN: 978-80-7394-658-6

Makarieva, A.M., Gorshkov, V.G., B.-L. Li (2009), Precipitation on land versus distance from the ocean: Evidence for a forest pump of atmospheric moisture. Ecological Complexity, 6, pp. 302-307

Pacini, N., Hesslerová, P., Pokorný, J., Mwinami, T., Edward H.J. Morrison, E.H.J., Anthony A. Cook, Sikun Zhang, S., David M. Harper, D. M. 2018. Papyrus as an ecohydrological tool for restoring ecosystem services in Afrotropical wetlands, Ecohydrology & Hydrobiology, Volume 18, Issue 2, April 2018, Pages 142–154 

Pokorný, J., Hesslerová, P., Huryna, H., Harper, D., 2017: Nepřímý a přímý termodynamický vliv mokřadů na klima – část 2., Vodní hospodářství, 67, 21–24 Pokorný, J. 2018: Vysycháme vlastním přičiněním – ztráta trvalé vegetace vede k extrémům teplot. Echo 36, pp 30–35 Pokorny, J., (2019) Evapotranspiration. In: Fath, B.D. (editor in chief) Encyclopedia of Ecology, 2nd edition, vol. 2,, pp. 292–303. Oxford: Elsevier. © 2019 Elsevier B.V. All rights reserved.

Autoři

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., RNDr. Petra Hesslerová, Ph.D. ENKI, o.p.s. Třeboň, Dukelská 145, 37901 Email: pokorny@enki.cz, www.enki.cz

Březen 2019 - číslo 37

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: