Aktuální stav přípravy Programu Rybářství 2021–2027

Antonín Vavrečka, vedoucí Oddělení implementace, Řídící orgán OP Rybářství, MZe

Operační program Rybářství 2014–2020 vstoupil do svých závěrečných let implementace a blíží se k vyčerpání alokovaných finančních prostředků, a tím ke svému pozvolnému ukončování. Ministerstvo zemědělství však již od roku 2018 intenzivně pracuje na přípravě následujícího programu, který bude mít k dispozici obdobnou alokaci (1,1 mld. Kč).

Právní předpisy pro období 2021– 2027 jsou již vyjednány a v dubnu či květnu vstoupí v platnost. Mezi nejdůležitější úspěchy, které se ČR spolu s ostatními členskými státy podařilo vyjednat, patří:

 • zavedení krizového mechanismu – v případě výskytu neočekávaných událostí;
 • vyšší míra veřejné podpory pro inovace až do výše 75 % (v případě, že je žadatelem podnik akvakultury);
 • zařazení kompenzací (např. mimoprodukčních funkcí rybníků) mezi podporované aktivity.

Řídicí orgán Operačního programu Rybářství (ŘO OP Rybářství) zároveň připravil aktualizaci strategie akvakultury do roku 2030, konkrétně Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu, ze kterého podporované typy aktivit Programu Rybářství 2021– 2027 vychází. Program Rybářství 2021–2027 bude zaměřen na odvětví sladkovodní akvakultury a jeho hlavním cílem je konkurenceschopná, odolná a udržitelně se rozvíjející akvakultura, což je zároveň hlavní cíl pro oblast akvakultury definovaný v Zelené dohodě pro Evropu. Tato dohoda určuje strategický směr EU v oblasti klimatu a životního prostředí. Akvakultura je jedním z odvětví, jenž má k plnění Zelené dohody přispívat. EK následně zpracovala dvě vzájemně se propojující strategie: Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy a Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 pro navrácení přírody do našeho života. Ze strany Evropské komise jsou kladeny požadavky na zpracování cílů těchto dohod do programů a následné implementace. Jedná se zejména o nastavení environmentálně šetrných (zelených) investic, řešení ekologické akvakultury, zohlednění cílů strategií v hodnotících kritériích apod. Podpora investic bude i v období 2021–2027 klíčovým nástrojem pro zachování či posílení konkurenceschopnosti a odolnosti odvětví. Ke zmírnění negativních vlivů, mezi něž patří klimatické změny a především ušlý zisk či dodatečné náklady na plnění požadavků ze strany orgánů ochrany životního prostředí, budou implementována kompenzační opatření na podporu mimoprodukčních funkcí rybníků, která umožní nejen zachovat efekt intervencí zaměřených na posílení konkurenceschopnosti, ale zároveň uvolní soukromé zdroje na další inovační a restrukturalizační rozvoj sektoru. Podporovány budou nadále recirkulační akvakulturní systémy a zpracování ryb.

ŘO OP Rybářství připravil spolu s partnery (členy Odborné skupiny OP Rybářství, členy Monitorovacího výboru) hierarchii programu s následujícími typy aktivit:

 • 1.4.1 Shromažďování údajů
 • 1.4.2 Sledovatelnost produktů
 • 2.1.1 Inovace
 • 2.1.2 Investice do akvakultury
 • 2.1.3 Investice do intenzivních akvakulturních systémů
 • 2.1.4 Kompenzace
 • 2.2.1 Propagační kampaně
 • 2.2.2 Zpracování produktů
 • 2.2.3 Organizace producentů
 • 2.2.4 Opatření pro neočekávané události
 • 5.1.1 Technická pomoc

ŘO OP Rybářství zároveň pracuje na detailních podmínkách pro žadatele a příjemce s cílem zjednodušit proces administrace. Nové nařízení k Evropskému námořnímu, rybářskému a akvakulturnímu fondu (ENRAF) umožňuje navýšit současnou 50% míru veřejné podpory na 60 %.

V současné době ŘO připravuje anketu, týkající se stanovení výše podpory, a to zejména s ohledem na změnu administrace v oblasti zadávání veřejných zakázek. V současné době je pro klasické investice 50% podpora a dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení (resp. metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj k zakázkám) lze realizovat zakázky prostřednictvím přímého nákupu do výše 2 mil. Kč na dodávky, služby a do 6 mil. Kč na stavební práce. V uzavřené výzvě lze zadávat zakázky na stavební práce do 20 mil. Kč (jedná se o částky bez DPH). Navýšení podpory na 60 % s sebou nese jiný režim zadávání zakázek. Přímý nákup by byl možný pouze na zakázky do hodnoty nižší než 500 tis. Kč a zakázky do 2 mil. (dodávky, služby) / 6 mil. Kč (stavební práce) by byly zadávány v režimu uzavřené výzvy dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení. Všechny zakázky s vyšší hodnotou bude žadatel realizovat dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. ŘO OP Rybářství směřuje svoji činnost tak, aby první výzvy byly vyhlášeny na začátku roku 2022. Od května bude probíhat příprava Pravidel a konzultace s partnery. Hodnotící kritéria pro první výzvy budou předložena ke schválení na podzimní Monitorovací výbor tohoto roku. Mezi první typy aktivit, které plánuje ŘO OP Rybářství vyhlásit, patří typ aktivity 2.1.1 Inovace, 2.1.2 Investice do akvakultury, 2.1.3 Investice do intenzivních akvakulturních systémů, 2.1.4 Kompenzace a 2.2.2 Zpracování produktů.

Další podstatnou novinkou je využití nového informačního systému MS2021+, který nahradí současný Portál farmáře a informační systém SZIF. Jedná se informační systém Ministerstva pro místní rozvoj, který bude navazovat na MS2014+ pro období 2014–2020. V současné době probíhá příprava tohoto systému na straně Ministerstva pro místní rozvoj. Před příjmem žádostí o podporu budou realizována školení pro žadatele a příjemce, kde bude systém představen včetně názorných ukázek.

ŘO OP Rybářství plánuje prostřednictvím periodika Rybníkářství postupně seznamovat rybářskou veřejnost s přípravou, konkrétními podmínkami podpory a s řešenými problémy tak, aby společnými silami byly smysluplně využity finanční prostředky pro konkurenceschopnou, odolnou a udržitelně se rozvíjející akvakulturu v ČR.

Březen 2021 - číslo 45

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: