Kontrola mimoprodukčních funkcí rybníků externím subjektem

Řídící orgán OP Rybářství, Ministerstvo zemědělství

Řídicí orgán Operačního programu Rybářství (dále jen „ŘO OPR“) v návaznosti na přípravu Pravidel pro žadatele a příjemce aktivity 2.1.4 Kompenzace spolupracoval se zástupci ENKI, o.p.s. na Metodice kontrol mimoprodukčních funkcí rybníků. Kontrola plnění mimoprodukčních funkcí rybníků a oprávněnosti čerpání této podpory bude prováděna externím subjektem na 10% vzorku dotčených lokalit (rybníků 2-5 ha).

Uvšech mimoprodukčních funkcí bude posouzena shoda mezi povinnou dokumentací a skutečností za přítomnosti kontrolované osoby nebo za přítomnosti zástupce kontrolovaného subjektu. Dále bude podle specifických postupů ověřeno, zda rybníky deklarované mimoprodukční funkce skutečně (fyzicky) plní. Vlastní kontrola se bude skládat z posouzení tzv. vylučovacích a pomocných kritérií. Nesplnění vylučovacích kritérii (např. kontrola povinných podkladů) vede vždy k nedoporučení proplacení kompenzace. Většina kontrolovaných parametrů patří mezi tzv. pomocná kritéria. Tato kritéria vypovídají o objektivních skutečnostech na lokalitě. Dále pomáhají kontrolnímu subjektu odůvodnit vydané stanovisko (kompenzace doporučena, doporučena s výhradami, nedoporučena), případně zdůvodnit naměřené hodnoty. ŘO OPR si je plně vědom specifik každého rybníka, a proto je snaha nastavit všechna kritéria tak, aby vyhovovala běžné rybářské praxi. Kontrola kompenzace akumulace a retence vody v krajině bude spočívat v kontrole povinných podkladů dle Pravidel pro žadatele a příjemce.

Dojde k posouzení aktuálního hydrologického stavu rybníku, k posouzení stavu výpustního zařízení a hrázového tělesa a k případnému zhodnocení příčin výskytu kolísání vodní hladiny. Při kontrole zajišťování sportovních a rekreačních účelů bude opět provedena kontrola povinných podkladů, proběhne posouzení aktuálního stavu vody, kontrola stavu kvality vody a průhlednosti. Dále budou provedeny odběry vzorků pro stanovení koncentrace Chl-a, rozpuštěného reaktivního fosforu a odběry pro určení kvalitativního složení zooplanktonu a zastoupení sinic.

Kontrola plnění zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů se bude opět skládat z kontroly povinných podkladů. Při místním šetření kontrola porovná soulad plochy litorálního pásma a mokřadů, na kterou je uplatňována kompenzace, s předloženým rozhodnutím, popř. odborným zaměřením. Součástí kontroly bude zároveň zhodnocení funkčnosti litorálu.

 Omezení vysazování amura orgány ochrany přírody bude nejprve zkontrolováno na doložení povinných podkladů. Dále se kontrola zaměří na zjištění přítomnosti amura, případně výši zjištěné obsádky amura a zhodnotí stav submerzní a emerzní vegetace, zda není vystavena nadměrnému tlaku této ryby. Provedení kontroly omezení přikrmování ryb krmnými směsmi a ostatními krmivy zahrnuje kontrolu povinných podkladů. Dále bude provedena kontrola stop aplikace krmení (v případě úplného zákazu), kontrola stavu kvality vody – měření aktuálních fyzikálně chemických parametrů, průhlednosti, pH, nasycení vody kyslíkem, obsahu Chl-a, rozpuštěného reaktivního fosforu a kontrola zastoupení zooplanktonu. Doporučení proplacení kompenzace u omezení aplikace minerálních a organických hnojiv bude podmíněno kontrolou povinných podkladů a kontrolou stop aplikace hnojiv (v případě úplného zákazu). Následně bude zkontrolován stav kvality vody – proběhne měření aktuálních fyzikálně chemických parametrů: teploty, pH, průhlednosti, vodivosti, koncentrace rozpuštěného kyslíku. Dále budou provedeny odběry vzorků pro stanovení Chl-a, rozpuštěného reaktivního fosforu, amoniakálního dusíku a bude proveden odběr pro kontrolu zastoupení zooplanktonu. Kontrola omezení aplikace vápenatých prostředků se bude opět skládat z kontroly povinných podkladů a kontroly stop aplikace vápenatých prostředků (v případě úplného zákazu). Doplňkově bude zjišťována přítomnost zájmových druhů, kvůli kterým bylo nařízeno toto omezení.

Dále proběhne stanovení pH a alkality v daném rybníku a vyhodnocení naměřených dat v závislosti na místních podmínkách. Náplň a průběh jednotlivých kontrol je detailně popsán v Metodice kontrol mimoprodukčních funkcí rybníků, která bude zveřejněna spolu s Pravidly pro žadatele a příjemce aktivity 2.1.4 Kompenzace. Tato metodika bude v průběhu programového období 2021–2027 aktualizována na základě poznatků z výsledků a průběhů kontrol z předešlých let. Cílem ŘO OPR je nastavení funkční metodiky kontrol mimoprodukčních funkcí na rybnících o výměře 2-5 ha, která mimo jiné vychází z požadavků Auditního orgánu Ministerstva financí. Metodika kontrol byla podmínkou pro úspěšné nastavení zjednodušených metod vykazování, na kterých je proplácení kompenzací za mimoprodukční funkce rybníků založeno.

Březen 2022 - číslo 49

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: