Opatření 3.2. Sledovatelnost produktů je otevřeno pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb pro pořízení zařízení na vážení, balení a označování výrobků s 80% podporou

Novinkou v Operačním programu Rybářství 2014 – 2020 je příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb. Příjem žádostí v tomto opatření bude zahájen 6. 10. 2020 od 9 hod.

Projekty budou postupně schvalovány až do výše přidělené finanční alokace. První projekt v pořadí, který požadovanou podporou přesáhne přidělenou finanční alokaci, bude posledním projektem, který bude podpořen. Výše podpory pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb je 80 % ze způsobilých výdajů projektu. Pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb byly do Pravidel pro žadatele a příjemce doplněny způsobilé výdaje: pořízení zařízení na vážení, pořízení zařízení na balení a označování výrobků. Zároveň byly tyto výdaje odstraněny z opatření 5.3. Investice do zpracování produktů. Pod zařízením na vážení lze žádat o podporu na obchodní, gastro, závěsné, můstkové, plošinové váhy (včetně nájezdu) a dále na vážící a etiketovací zařízení, včetně příslušenství a softwaru. Pod zařízením na balení výrobku lze žádat o podporu na komorové vakuové baličky (včetně mobilních), vakuové baličky s externím sáním, kontinuální baličky a klipsovačky, sponkovačky, ruční baličky. Pod zařízením na označování výrobků lze žádat o podporu na automatické aplikátory etiket bez tisku i s tiskem, ruční aplikátory etiket, tiskárny etiket, tiskárny čárových kódů, váhy s tiskem etiket a na páskovací zařízení. Způsobilé výdaje, na které může být podpora poskytnuta, činí minimálně 10 000 Kč a maximálně 4 999 999 Kč na každý jednotlivý projekt.

Výše hotovostních plateb způsobilých výdajů v rámci jednoho projektu může činit maximálně 100 000 Kč. Způsobilé výdaje lze realizovat od data registrace Žádosti o podporu do 30. 6. 2023. Do této doby musí být uhrazeny všechny faktury a provedeny platby za pořízené zařízení. Žádost o platbu musí být předložena prostřednictvím Portálu farmáře nejpozději do 31. 7. 2023. Vzhledem ke skutečnosti, že podpora v opatření 3.2. je 80 % způsobilých výdajů projektu, může žadatel dle Pravidel pro zadávání zakázek (verze 3, účinné od 1. 11. 2019) v rámci OP Rybářství 2014 – 2020 realizovat přímý nákup, pokud je předpokládaná hodnota zakázky nižší než 500 000 Kč bez DPH. Pokud je předpokládaná hodnota zakázky nižší než 2 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby, postupuje žadatel v režimu zakázek malého rozsahu v uzavřené výzvě dle Pravidel pro zadávání zakázek. Pokud je hodnota rovna a vyšší než 2 000 000 mil. Kč, postupuje dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Žadatel povinné přílohy k výběrovému/zadávacímu řízení zasílá přes Portál Farmáře do 30 týdnů od vyhotovení seznamu projektů doporučených k financování. Všechny Žádosti o podporu budou přijímány plně elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře bez nutnosti osobní přítomnosti žadatele na RO SZIF. Žádost o podporu byla již žadatelům zveřejněna na Portálu farmáře. Pravidla byla zveřejněna dne 24. 7. 2020 jako 3. verze na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz v sekci „Dotace / Operační program Rybářství na období 2014 – 2020 / Priorita Unie 3 / 3.2. Sledovatelnost produktů“.

Září 2020 - číslo 43

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: