Nejvyšší orgán Rybářského sdružení ČR zasedal na Mendelově univerzitě v Brně

Květnové plenární zasedání Rybářského sdružení ČR se vrátilo přesně po třech letech do prostor Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, kam se sjeli představitelé rybářských firem a dalších členských subjektů na pozvání rektora univerzity, prof. Dr. Ing. Jana Mareše. A že bylo o čem diskutovat. V průběhu více než tří hodin se zástupci produkčních podniků dozvěděli podstatné informace a novinky z oboru, především v oblasti legislativní a dotační. Širší diskuze byla věnována především chystané komplexní novele zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, kterou připravuje Ministerstvo životního prostředí a konzultuje ji s dotčenými nevládními organizacemi i Ministerstvem zemědělství. Ředitel sdružení, RNDr. Michal Kratochvíl, Ph.D. podotkl, že sdružení usiluje především o zachování náhrad škod, způsobených kormoránem velkým, o zahrnutí dalších chráněných druhů do seznamu vybraných živočichů, o hrazení škod, způsobených bobrem evropským na vodních dílech a o zjednodušení procesu administrace i úpravu procesních lhůt, přičemž jednání s oběma rezorty již probíhají. V průběhu legislativních příprav je také novela vyhlášky č. 432/2005 Sb., kterou se stanovuje poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření. Rybářské sdružení ČR se rovněž podílí na úpravě výpočtu tak, aby vyhláška reflektovala vzrůstající vývoj cen ryb a také dlouhodobý nárůst variabilních nákladů vynaložených na chov ryb.

Hosté z Ministerstva zemědělství informovali členskou základnu o zahájení nového programového období OP Rybářství 2021-2027 a vyhlášení prvních výzev na podzim tohoto roku, pokud již bude tento program schválený Evropskou komisí (pozn. redakce: OP Rybářství 2021-2027 byl České republice dne 20. června 2022 jako prvnímu členskému státu EU ze strany EK odsouhlasen). Evropská komise rovněž připravila návrh dvou důležitých dokumentů, jež vymezují okruhy i podmínky, za jakých je možné v jednotlivých členských státech EU prostřednictvím národních finančních mechanizmů poskytovat náhrady škod v produkčním rybářství. Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury a Nařízení o blokových výjimkách v odvětví rybolovu a akvakultury zahrnují pravidla pro vyplácení škod, způsobených např. přírodními pohromami (povodně), nepříznivými povětrnostními podmínkami a klimatickými jevy (velké sucho) nebo chráněnými druhy zvířat, vyplácení nákladů na likvidaci nebezpečných nákaz ryb, regulaci či eradikaci nepůvodních invazních druhů a dalších. Oba dokumenty Rybářské sdružení ČR ve spolupráci s rezortem zemědělství připomínkovalo a jejich vypořádání se předpokládá v průběhu letních prázdnin.

Červen 2022 - číslo 50

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: