Sedmnáctá výzva OP Rybářství 2014–2020 bude spuštěna v dubnu tohoto roku

Operační program Rybářství vstoupil do svých závěrečných let implementace. Využijte proto posledních možností podpory a neváhejte podat žádost o podporu. 

Investice do akvakultury, diverzifikace akvakultury, recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním, propagační kampaně a investice do zpracování produktů. To vše lze podpořit v rámci 17. výzvy příjmu žádostí o podporu z OP Rybářství 2014 – 2020. Ministerstvo zemědělství rozdělí mezi žadatele až 123 milionů korun. V rámci této výzvy budou moci žadatelé v dubnu předkládat žádosti o podporu na projekty v opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury, 2.2., záměr b) Diverzifikace akvakultury, opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním, 5.2., záměr b) Propagační kampaně a opatření 5.3. Investice do zpracování produktů. Na základě proběhlých auditů Řídicí orgán OP Rybářství doplnil nové povinnosti do Pravidel pro žadatele a příjemce v následujících oblastech: Informační systém skutečných majitelů (ISSM), registr Státní veterinární správy (SVS) a střet zájmů u veřejných funkcionářů. Povinností právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku je zapsat své skutečné majitele do Informačního systému skutečných majitelů (ISSM). Spolky (rybářské svazy) musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021. Dalším požadavkem je povinnost pro žadatele oznámit svou chovatelskou činnost krajské veterinární správě, což je zároveň i zákonná povinnost vyplývající z platné legislativy. Krajská veterinární správa následně provede registraci, případně schválení produkčního podniku akvakultury. Dále byla pro 17. výzvu doplněna kontrola střetu zájmů u veřejných funkcionářů. Legislativa zakazuje poskytnout dotaci osobě, ve které má veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastnický podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Dále se žadatel/příjemce musí zdržet jednání, které by vedlo ke střetu zájmů, a to z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu, nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu, kterým by mohl být ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka. Příjem žádostí bude zahájen 7. dubna a ukončen 28. dubna 2020. Vzhledem k mimořádným opatřením souvisejícími s nákazovou situací u koronaviru COVID-19 se v současné době řeší možné prodloužení ukončení příjmu o dva týdny. Všechny Žádosti o podporu budou přijímány plně elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF. Žádost o podporu je již žadatelům zveřejněna na Portálu farmáře. Pravidla jsou zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz v sekci „Dotace / Operační program Rybářství na období 2014–2020“.

Příprava OP Rybářství 2021–2027

Operační program Rybářství 2014 – 2020 se blíží k vyčerpání alokovaných finančních prostředků, a tím ke svému pozvolnému ukončování. Ministerstvo zemědělství však již v průběhu roku 2019 a v současném roce intenzivně pracuje na přípravě následujícího operačního programu, který bude mít k dispozici obdobnou alokaci (až 1 miliardu Kč).

Právní předpisy pro období 2021 – 2027, které připravila Evropská komise, jsou již od června 2018 intenzivně vyjednávány, nejprve na půdě Rady (členské státy v čele s předsedajícím státem – momentálně Chorvatskem) a následně ve spolupráci s Evropským parlamentem.

ŘO OP Rybářství zároveň připravil aktualizaci strategie akvakultury do roku 2030, konkrétně Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu, ze které podporovaná opatření OP Rybářství 2021 – 2027 vychází. Dále byly realizovány podpůrné analýzy, které jsou dalším důležitým předpokladem pro nastavení operačního programu a rozdělení finančních prostředků. ŘO OP Rybářství zároveň pracuje na detailních podmínkách pro žadatele a příjemce s cílem zjednodušení procesu administrace.

Do nastavení podpory v následujícím období jsou zapojeni partneři, kteří se podílí i v současném operačním programu na jeho provádění. Především se jedná o členy Monitorovacího výboru OP Rybářství a členy Odborné skupiny OP Rybářství. V příštím programovém období je v plánu podpora podobných opatření jako v současném období. Určitou novinkou bude podpora mimoprodukčních funkcí rybníků a využívání tzv. zjednodušených metod vykazování, od kterých si Ministerstvo zemědělství slibuje jednodušší administraci pro žadatele. Další novinkou je potom využití nového informačního systému MS2021+, který nahradí současný Portál farmáře a informační systém SZIF.

Březen 2020 - číslo 41

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: