Rybáři na Mendlovce v Brně

Jan Mareš, akademický pracovník Mendelova univerzita v Brně

Rok 2020 nebyl asi pro nikoho z nás jednoduchý. Již jarní přechod na online výuku v plném rozsahu znamenal změnu struktury a způsobu výuky a odhalil i naše technické problémy a nedostatky při takové výuce.

Snad ještě významnější komplikace nastaly se zajištěním praktické výuky a provozu oddělení, zajištěním průběhu experimentů navázaných na výzkumné aktivity a projekty i kvalifikační práce studentů. Zejména práce v experimentálním zařízení a laboratořích pod tlakem omezení přístupu na pracoviště a hrozby onemocnění a karantény. Jako všechny provozy s chovem zvířat, ani naše oddělení nemohlo jednoduše pracoviště uzavřít a přejít na home office. A to jsme na jaře netušili, že přijde obdobná situace na podzim. Na několikatýdenním zajištění provozu našich experimentálních zařízení v době karantény se podíleli z velké části jen dva pracovníci, další připraveni v záloze, se snahou se nikde nepotkat. Ostatní kolegové měli přístup na pracoviště až ve večerních hodinách po odchodu „služby“ zajišťující chod našich systémů. Nicméně i v průběhu letošního roku se podařilo z velké části zajistit vše, co jsme si naplánovali. Byť něco s mírným zpožděním a jen část experimentů přesouváme do roku následujícího. Rád bych představil některé z našich aktivit, které probíhají v našich dvou experimentálních zařízeních a novém pavilonu M. Testy jsou zaměřeny na dvě částečně provázané oblasti. Jedná se o testování perspektivních komponentů nebo přídavků do krmných směsí pro zlepšení jejich produkční účinnosti a dále přídavky ovlivňují rezistenci organizmu ryb, tedy jejich imunitní parametry. V některých případech se prolíná vliv testovaného přídavku na produkční i imunitní parametry. V posledních několika letech se věnujeme ověření možnosti využití konopí setého ve výživě kapra obecného. Jedná se zejména o přídavky výlisků do krmných směsí: Semena konopí obsahují vysoký podíl oleje, proteinů i sacharidů a jsou bohatá na vitamíny i minerální látky. Dále sediment (tzv. prolis) po čištění konopného oleje a v letošním roce jsme ověřovali možnosti využití celých semen různých odrůd konopí, se zaměřením na ovlivnění spektra mastných kyselin ve svalovině kapra a vliv na imunitní parametry. Jednotlivé odrůdy konopí mají rozdílné složení spektra mastných kyselin. Výsledky prokazují, že přídavek konopných výlisků do krmných směsí ve výši 10-15 % pozitivně ovlivňuje produkční parametry v chovu kapra i množství n-3 mastných kyselin v jeho svalovině. Výsledky letošních testů jsou ve fázi dokončení a vyhodnocení. Souhrnný příspěvek o možnosti využití vedlejších produktů při zpracování konopí prezentoval Ing. Malý na konferenci v Brně v minulém roce. Příspěvek i celý sborník je pro zájemce dostupný na stránkách našeho oddělení (http://rybarstvi.eu/).

Další oblastí je testování přídavku hrachu a lupiny do krmných směsí pro kapra, resp. výše přídavku do takových směsí, s cílem zvýšení obsahu bílkovin a produkční účinnosti těchto směsí a náhrady sóji, jako zdroje bílkovin. Velmi příznivé hodnoty produkčních parametrů včetně ekonomického zhodnocení byly dosaženy u krmiv s vyšším podílem lupiny, a to na úrovni až 45% podílu ve směsi. U kapra pokračujeme v ověřování efektu přídavku různých druhů fytázy včetně okyselování krmných směsí s cílem zlepšení využití fytátové formy fosforu z krmiva a snížení zatížení vodního prostředí tímto prvkem. Jedním z nových směrů v našem testování je zhodnocení přídavku beta-glukanů do krmných směsí pro kapra. Testovány jsou různé zdroje a výše přídavku do krmné směsi. Cílem těchto testů je zhodnocení vlivu jak na produkční účinnost krmných směsí, tak i ovlivnění rezistence organismu kapra k původcům onemocnění a působení stresu. V oblasti chovu lososovitých ryb jsme se od loňského roku ve spolupráci s dalšími výzkumnými organizacemi věnovali zhodnocení působení přídavku konkrétních probiotik na produkční parametry a imunitní systém pstruha duhového. Dále pak tématu, jehož aktuálnost roste se zvyšujícím se podílem rostlinných komponentů v krmných směsí pro ryby, a to je problematika působení mykotoxinů na organismus ryb. Samostatnou problematikou jsou toxikologické testy vybraných polutantů. Vedle výzkumných projektů je část kapacity našich zařízení věnována zajištění reprodukce a odchovu násadového materiálu keříčkovce červenolemého (zpravidla dnes označovaného jako africký sumeček) pro naše potřeby a pro spolupracující produkční organizace. Mimo zmíněná témata probíhají práce na aktivitách v terénu spojených jak s rybničním chovem a chovem ryb ve speciálních zařízeních, tak i tekoucími vodami. Prakticky na všech aktivitách se podílejí studenti od bakalářského až po doktorský stupeň studia. Zajištění těchto aktivit je možné jen díky finanční podpoře projektů od OP VVV (PROFISH) po NAZV nebo GA ČR a skvělé spolupráci s kolegy s dalších vědeckých pracovišť. Podrobnosti k řešeným projektům a dalším aktivitám jsou pro zájemce dostupné na stránkách rybarstvi.eu

Prosinec 2020 - číslo 44

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: