Na evropské scéně se řešila problematika poskytování ekosystémových služeb i propagace na podporu konzumace sladkovodních ryb

Základními prvky diskuze byla i neutěšená situace ohledně rybožravých predátorů a apel na celoevropské řešení této problematiky.

Podzimní valné shromáždění Evropské federace chovatelů ryb (FEAP) se tentokrát konalo v belgickém Bruselu, zúčastnilo se jej 43 delegátů ze sedmnácti zemí Evropské unie i mimo ni a také pozvaní hosté z Generálního ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov (DG Mare) a z několika evropských vědeckých institucí. Jako delegát za Českou republiku se zasedání účastnil i ředitel Rybářského sdružení ČR, RNDr. Michal Kratochvíl, Ph.D. Zasedání bylo zahájeno jednáním Komise pro zdraví a welfare ryb, která se věnovala několika ožehavým tématům. Stěžejními body projednávanými v komisi byl posun v přípravě delegovaných a implementovaných aktů k evropskému nařízení o nákazách zvířat a závěry a doporučení odborné pracovní skupiny pro welfare ryb při zabíjení ryb ve zpracovnách. Delegáti byli rovněž informováni o tom, že v úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nové nařízení Evropské komise č. 1871/2019 o referenčních hodnotách pro opatření pro nepovolené farmakologicky účinné látky přítomné v potravinách živočišného původu. S účinností od 28. listopadu 2022 vejdou nové limity pro rezidua některých zakázaných látek v platnost, rozhodný limit se zpřísňuje ze současných 2 μg/kg na 0,5 μg/kg u malachitové zeleně a její leukomalachitové formy, společně s nimi se zpřísňují limity i pro chloramfenikol a nitrofurany.

Zasedání poté pokračovalo jednáním všech čtyř sekcí pro jednotlivé druhy ryb. Sladkovodní sekce se zabývala především rezolucí a závěry z konference o chovu kapra, která se konala začátkem září v bavorském Ansbachu. Základními prvky diskuze tak byla situace ohledně rybožravých predátorů a apel na celoevropské řešení problematiky, kompenzace a platby za škody a vícenáklady spojené s plněním environmentálních služeb u rybníků a potřeba realizace kampaní na podporu produkce kapra se 100 % pokrytím nákladů z nově vznikajícího Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu. Dále probíhala diskuze k situaci na trhu s kaprem v jednotlivých členských státech, kdy ani vyhlídka pro letošní rok není příliš optimistická – v Evropě vzhledem k aktuální situaci v Polsku převažuje nabídka nad poptávkou, což se odráží negativně i na ceně této komodity. V průběhu diskuze byly zmíněny i možnosti realizace propagačních kampaní na podporu konzumace sladkovodních ryb a vzájemné sdílení zkušeností s takovými kampaněmi v jednotlivých zemích s chovem kapra. Na programu Sladkovodní sekce byla také volba nového předsedy a místopředsedy. Na návrh současného předsedy, kterému vypršel koncem letošního roku jeho tříletý mandát, byla delegáty jednomyslně schválena na další tříleté období 2020-2022 nová předsedkyně Sladkovodní sekce, paní Marine Levadoux z Francie, místopředsedou se stal na stejné volební období její dosavadní předseda, RNDr. Michal Kratochvíl, Ph.D. Příští výroční zasedání Evropské federace chovatelů ryb se ve dnech 28.-30. května 2020 uskuteční v maďarské Budapešti

Prosinec 2019 - číslo 40

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: