Dlouhodobě očekávaný projekt sběru dat z akvakultury konečně spuštěn

Rybářské sdružení České republiky po téměř dvouleté přípravě v listopadu tohoto roku zahájilo realizaci projektu, který doposud nemá v tuzemském rybářství obdoby, ačkoliv ve většině zemí Evropské unie (EU) již nějakou dobu standardně probíhá. Tento významný projekt je zaměřen na mapování odvětví akvakultury v České republice, a to nejen produkčních, ale především i socioekonomických ukazatelů.

Česká republika tak zajišťuje plnění požadavků stanovených právními předpisy EU, a to konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1004 ze dne 17. května 2017 o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v oblasti rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku, kterým se přijímá víceletý program Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury na období 2017-2019. Struktura dat, která je po České republice ze strany EU vyžadována, rozšiřuje sadu ukazatelů sbíraných v souladu se zákonem o rybářství a jeho prováděcí vyhláškou nebo v souladu s dalšími tuzemskými právními předpisy z oblasti rybářské statistiky a zpracování dat. Podniky produkčního rybářství tak mají možnost velmi podstatnou měrou přispět k nastavení Společné rybářské politiky, která se bude opírat o reálná data z praxe. Zároveň mohou do budoucna počítat s možností srovnávat svou hospodářskou situaci například se skupinou podobně zaměřených podniků. 

Přípravou a organizací požadovaného sběru dat byl pověřen Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). ÚZEI zrealizoval projekt financovaný z OP Rybářství 3.1 Shromažďování údajů „Sběr dat v akvakultuře v ČR za rok 2017 a 2018“. Na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek byla uzavřena smlouva s vítězným dodavatelem, kterým se stalo Rybářské sdružení České republiky. Rybářské sdružení ČR má dlouhodobé zkušenosti se zpracováním dat v oblasti produkčního rybářství a je i zároveň pověřenou osobou pro evidenci neplemenných a plemenných ryb podle plemenářského zákona. Jak ředitel Rybářského sdružení ČR, RNDr. Michal Kratochvíl, Ph.D., dodává, celý projekt má striktní pravidla, která je Rybářské sdružení ČR povinno dodržovat, a to včetně ochrany veškerých informací, se kterými přijde do kontaktu. Sesbíraná individuální data budou zpracována a vyhodnocena anonymně, přičemž z agregovaných dat bude pak provedena extrapolace na celý trh, a to již bez možnosti zpětné identifikace jednotlivých subjektů.

Prosinec 2020 - číslo 44

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: