Škody způsobené bobrem evropským: Vládní strany v Bavorsku navýšily kompenzační fond na škody způsobené bobrem evropským na 550 tis. EUR

Konkrétně se jedná o navýšení odpovídajícího kompenzačního fondu o 100 tis. EUR na částku 550 tis. EUR. Tato částka je poskytována z rozpočtu bavorského Ministerstva životního prostředí a umožní zvýšit míru kompenzace z 68 % na více jak 80 %. Převážná část parlamentních frakcí se shoduje na tom, že pokud se má i do budoucna dosáhnout vyšší úrovně přijetí bobra evropského ze strany vlastníků a uživatelů půdy, musí být vzniklé škody kompenzovány v nejvyšší možné míře. V tomto ohledu je tato kompenzace velmi důležitá, společně s poradenstvím a řízeným managmentem bobra evropského. Vzhledem k dlouhodobě zvyšující se populaci bobra evropského se nesmí zapomenout i na skutečnost, že lze jejich početní stavy v jednotlivých případech a ve zvláštních problémových situacích regulovat způsobem, kterým zároveň nedojde k poškození populace jako takové.

„Navýšení kompenzačního fondu pro úhrady škod způsobených bobrem evropským je důležitým a dlouho očekáváným krokem“, objasňuje Stefan Köhler, předseda bavorského svazu zemědělců. Dle hlášení bavorských zemědělců, lesníků a majitelů rybníků se škody způsobené bobrem evropským roky pohybovaly v rozmezí 600 tis. až 700 tis. EUR ročně. To znamená, že pouze část každé hlášené škody mohla být kompenzována. Vzhledem k rozsahu hlášených škod vlivem stále rostoucí populace bobra evropského je nutné každoroční navyšování kompenzačního fondu. Ani současné navýšení na 550 tis. EUR zdaleka nepokryje vzniklé škody. Dle odhadů svazu je udávaný počet 22 tis. ks jedinců v Bavorsku podceňován a odráží početní stavy z roku 2017.

Aktuální populaci odhadují až na 25 tis. ks bobra evropského. S problematikou škod vzniklých působením bobra evropského se s čím dál větší měrou potýkají i vlastníci vodních děl v České republice. Jako velký problém pociťují dlouhodobě chybějící kompenzace, které by pokryly náklady na opravu a údržbu poničených vodních děl. Jako příklad lze uvést škody vykázané Rybářstvím Přerov, a.s., které v loňském roce vynaložilo cca 2,3 mil. Kč na opravu zcela poničené hráze rybníka Křivoš a aktuálně řeší opravu další bobrem poškozené hráze rybníka Choryně (výměra 9,3 ha) ve Zlínském kraji, kde byly náklady na rekonstrukci 494 m dlouhé hráze vyčísleny na cca 2,7 mil. Kč. Na porušenou hráz přitom vodohospodáři přišli až při napouštění, neboť pobytové znaky bobra na rybníku nebyly vůbec patrné. I když jsou finanční výší a závažností nesrovnatelné s hrazenými škodami na nesklizených polních plodinách a trvalých porostech (zhruba 3-6 mil. Kč ročně v posledních pěti letech), neumožňují současné právní předpisy (zákon č. 115/2000 Sb.) vlastníkům vodních děl požadovat náhrady škod vzniklých destruktivní činností bobra evropského na jimi obhospodařovaných vodních nádržích a vodohospodářských stavbách (škody na hrázích, nadzemních kanálech, obvodových stokách). V kontextu všech těchto skutečností musí být cílem všech zainteresovaných subjektů najít účinná opatření, vedoucí k dlouhodobě udržitelnému početnímu stavu bobra evropského a zároveň předložit co nejdříve koncepční spravedlivé řešení směřující k finanční kompenzaci vzniklých škod na vodních dílech.

Částečně převzato z časopisu Fischer § Teichwirt 01/2021

Březen 2021 - číslo 45

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: