Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků z OP Rybářství 2021–2027

Řídící orgán OP Rybářství, Ministerstvo zemědělství

Řídicí orgán OP Rybářství (Ministerstvo zemědělství) intenzivně pracuje na přípravě OP Rybářství 2021–2027, včetně Pravidel pro žadatele a příjemce, kde jsou uvedeny detailní podmínky podpory.

V tomto čísle bychom čtenáře rádi seznámili s typem aktivity (dříve opatření) 2.1.4 Kompenzace. Účelem kompenzací je poskytnutí náhrad za ušlý příjem nebo dodatečné náklady spojené se zajišťováním důležitých environmentálních služeb. Nejedná se o aktivity vedoucí k závislosti podniků na opakující se finanční kompenzaci, ale o akce vedoucí k zachování konkurenceschopnosti, odolnosti odvětví, k posílení biodiverzity a snížení dopadů změny klimatu.

V této aktivitě budou podporovány mimoprodukční funkce rybníků. Pro období 2021–2027 je připraveno sedm mimoprodukčních funkcí, za něž budou přes standardní stupnici jednotkových nákladů vypláceny platby na 1 ha katastrální plochy rybníka. Příjemcem podpory budou podniky akvakultury včetně rybářských svazů, splňujících podmínky podniku akvakultury. Podpora bude poskytována na každý rybník o velikosti 2 až 5 ha katastrální plochy. V současné době Auditní orgán Ministerstva financí dokončil formální posouzení nastavení těchto jednotkových nákladů a schválil jejich následné použití v Pravidlech pro žadatele a příjemce.

Jedná se o:

  • Akumulaci a retenci vody v krajině – 1900 Kč/ha/rok,
  • Zajišťování sportovních a rekreačních účelů – 5 100 Kč/ha/rok,
  • Zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů – 1200 Kč/ha/rok (litorál do 15 % plochy rybníka), 2400 Kč/ha/rok (litorál do 30 % plochy rybníka), 4100 Kč/ha/rok (litorál do 50 % plochy rybníka),
  • Omezení vysazování amura orgány ochrany přírody – 1700 Kč/ha/rok,
  • Omezení přikrmování ryb krmnými směsmi a ostatními krmivy – 5000 Kč/ha/rok,
  • Omezení aplikace minerálních a organických hnojiv – 2100 Kč/ha/rok,
  • Další omezení rozhodnutím orgánů ochrany přírody – omezení aplikace vápenatých prostředků - 1200 Kč/ha/rok.

Řídicí orgán OP Rybářství předpokládá, že ročně bude prostřednictvím této aktivity podpořeno cca 340 rybníků o rozloze 2 až 5 hektarů. Na mimoprodukční funkce rybníků je v současné chvíli vyčleněno cca 13 % finančních zdrojů OP Rybářství 2021-2027.

Pokud bude celková výše požadované podpory vyšší, než je stanovená alokace, dojde k poměrnému krácení podpory stejnoměrně u všech žádostí. Mezi základní povinné přílohy, které bude žadatel dokládat ke každému rybníku, patří: rozhodnutí o nakládání s vodami, karta rybníka, rozhodnutí orgánu ochrany přírody a krajiny, manipulační řád rybníka aj.

Řídicí orgán plánuje administraci tak, že v jednom kalendářním roce bude podána Žádost o podporu i Žádost o platbu. V prvním čtvrtletí daného roku podá žadatel Žádost o podporu, následovat bude administrace, vydání Rozhodnutí a na konci třetího čtvrtletí podá příjemce Žádost o platbu, kdy vyplacení podpory proběhne do konce roku realizace projektu. V období realizace proběhne u příjemce dotace kontrola externím subjektem, který bude zajišťovat např. odběry vzorků a jiné náležitosti dokládající nárok na dotaci. První výzvu pro příjem žádostí plánuje Řídicí orgán vyhlásit již v roce 2022.

Červen 2021 - číslo 46

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: