100 let Střední rybářské školy Vodňany

Ing. Karel Dubský, ředitel Střední rybářské školy Vodňany

Velkou zásluhu na tom, že ve Vodňanech vznikla Střední rybářská škola, měli představitelé města v čele se starosty (před první světovou válkou Ferdinand Mašek, po ní Vojtěch Rothbauer), kteří opakovaně o vznik této školy žádali, a to se všemi zárukami ze strany města. Velkou podporu vzniku této specializované škole vyjadřovali čelní rybářští odborníci, například Josef a Václav Šustovi, Dr. Theodor Mokrý a další. Ti dokonce již před válkou připravili učební osnovy. Rozhodující však byl přínos Josefa Vácslava Štěpána, který dokonce se svou ženou již v předstihu připravoval potřebné učební pomůcky.

Přes tyto snahy vídeňská vláda založení školy nepřála a tak škola vznikla těsně po vzniku samostatného Československa v roce 1920. První čtyři roky probíhala výuka ve druhém patře budovy radnice na vodňanském náměstí. Zpočátku byla škola dvouletá s počtem žáků do 20 ve třídě. Nová budova se začala stavět v roce 1923 v lesoparku V Zátiší. Stavba trvala pouhý jeden rok, a tak se od září 1924 mohlo začít učit v nové budově.

V letech 1921 a 1926 škola zakoupila od Jana Schwarzenberga louku „Jordán“ o výměře 5,85 ha v lokalitě Na Rechlí. Zde bylo postupně vybudováno 20 pokusných rybníků, pstruhová líheň, sádky a opravena budova hajnice. Tím škola získala zázemí pro praktickou výuku – dnes Školní pokusnictví.

Ve škole v té době studovali žáci z různých koutů Čech, Moravy, Slezska, ale také na 40 cizinců ze Sovětského svazu, Rumunska, Jugoslávie, Polska, Bulharska. Zvláštní byl osud 17 ruských běženců, kteří ze své vlasti unikali před novým režimem. Po druhé světové válce až do roku 1995 studovalo tuto školu také zhruba 250 Slováků. Svůj charakter, kdy školu navštěvují žáci z celé republiky, si škola ponechala dodnes. Za první republiky byli žáci ubytováni ve vodňanských rodinách. První internát byl na náměstí a žáci v něm bydleli až po 20 na jednom pokoji. V roce 1960 získala škola pro účely ubytování část objektu v Jiráskově ulici (budova polikliniky), kde byly již podmínky lepší. V roce 1987 si škola vybudovala současný domov mládeže v areálu školy. Ke zlepšení podmínek pro volný čas sloužila nová tělocvična (1970).

Za druhé světové války se škola musela přestěhovat do tovární budovy naproti vlakového nádraží (Jitex). Uvolněné prostory školy sloužily jako internát německé mládeže, archiv krajského soudu, některé místnosti pro potřeby Okresního úřadu Parchatice. Na konci války a těsně po ní se ve škole vystřídaly nejprve nemocnice sovětské armády, poté jednotky americké a československé armády. Žáci se zpět do budovy vrátili po „nezbytných opravách“ 11. dubna 1946.

Po válce byla škola přechodně jednoletá mistrovská a dvouletá Vyšší rybářská, od roku 1952 přešla na čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou. Dalším mezníkem byl až rok 1996, kdy při škole vznikla Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie. Tříleté studium je určeno uchazečům s maturitou. Nedostatečnou kapacitu škola řešila nástavbou stravovacího pavilonu a domova mládeže o jedno patro. Tím vznikly 3 nové učebny, kabinet, školní infocentrum a byla zvýšena kapacita domova mládeže na 157 ubytovaných žáků. Zájem o denní studium VOŠ postupně slábl, v současnosti škola však otevírá dálkovou formu tohoto studia. Od roku 2011 škola otevřela druhé studijní zaměření, a tak dnes nabízí studium oboru Rybářství v zaměřeních Chov ryb a Vodní stavby v rybářství. K tomu bylo třeba vybudovat specializovanou učebnu vodních staveb vybavenou novými pomůckami, vydat nové odborné učebnice a zajistit personálně výuku odborníky z oblasti stavebnictví a vodního hospodářství. To vše se povedlo, 8 tříd je v průměru naplněno 21 žáky. Postupně se také zvyšuje podíl dívek.

Je třeba také vzpomenout na plejádu pedagogů a odborníků, kteří ve škole působili a zasloužili se o dobré jméno této školy nejen u nás, ale i v zahraničí. Škola srovnatelného typu v Evropě není. Za všechny uvádím tyto pedagogy: prof. Jiří Prokop Hanuš, Ing. Václav Podubský, Eduard Štědronský, Ing. Jan Mareš, Ing. Josef Nováček, ředitelé Vácslav Josef Štěpán, Dr. Ing. Bořivoj Dvořák, Ing. Jan Egert, CSc., Ing. Jindřich Čítek, Ing. Miroslav Merten, z externistů například Prof. MVDr. Václav Dyk, DrSc., Prof. MVDr. Zdena Svobodová, Dr.Sc. a mnoho dalších.

O tom, že se žáci školy účastní ve Vodňanech také veřejného života, svědčí například pořadání tradičních tanečních kurzů. Jejich historie prokazatelně sahá až do poloviny 50. let a konají se pravidelně do současnosti. Dále je to podíl na Vodňanských rybářských dnech, pořádání maturitních ple

sů, ale také účast na různých sportovních soutěžích. Rozvoj školy v posledních letech je vidět na úpravě školy a jejího okolí. Škola má novou fasádu a střechu, nové oplocení. Ve školní zahradě je vybudováno výukové jezírko s podzemní učebnou a průhledem pod vodní hladinu. Je rozšířena školní akvaristika a v půdních prostorách funguje od roku 2013 rybářské muzeum. O prázdninách škola nabízí komentované prohlídky.

Za 100 let existence školu ukončilo zhruba 3000 absolventů. Mezi nimi bylo a je mnoho baštýřů, líhňařů, sádeckých, pstruhařů, ale také ředitelů a majitelů rybářských firem, kteří významným způsobem formovali naše produkční rybářství. Nesmíme zapomenout ani na úspěšné vědecké a pedagogické osobnosti z akademické sféry. Dále také na pracovníky rybářských svazů a rybářské hospodáře, kteří často tuto činnost vykonávají mimo své hlavní povolání. A jak už to bývá, řada absolventů zakotvila mimo vystudovaný obor. Věřím, že většinu z nich spojuje příjemná vzpomínka na léta strávená ve Vodňanech a že platí, že je tato škola dobře připravila do dalšího života. Sté výročí si měla škola připomenout v sobotu 23. května 2020. Vzhledem k situaci ohledně šíření nového koronaviru COVID-19 a přijatými vládními opatřeními ke zvládnutí nákazové situace škola přesouvá oslavy na zatím blíže neurčený podzimní termín. „Je nám to líto, měli jsme připravený velmi bohatý program, ale zdraví je přednější, a tak doufáme, že se situace postupně vrátí do normálu“, říká k nepříjemné situaci ředitel školy Ing. Karel Dubský.

V původním plánu školy byly tematické výstavy, jako např. Na rybách vesele i vážně (manželé Hofmanovi), 100 let rybářské školy ve fotografiích, Dřevořezby Hynka Chromého, dále odhalení pamětní desky a představení nového loga, doprovodný hudební program, zakoupení upomínkových předmětů, vydaných k tomuto výročí a mnoho dalšího. Podobnější informace o novém termínu uspořádání oslav k 100. výročí budou k nalezení na webových stránkách školy: www.srs-vodnany.cz

Březen 2020 - číslo 41

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: